Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z naszą polityką prywatności Polityka prywatności Dopuszczać

POLITYKA PRYWATNOŚCI KONVEKA UAB

1. WSTĘP. Administrator danych - Konveka UAB, kod firmy 303099243, adres rejestrowy Vokiečių ul. 185, LT-45251 Kaunas (zwana dalej Spółką). Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej Polityką Prywatności) jest skierowana do osób, które dokonują zakupów w Konveka UAB, korzystają z usług Konveka UAB, odwiedzają lokale Spółki, są zainteresowane podjęciem pracy w Spółce, pracują lub odwiedzają stronę internetową www.konveka.com, profil w serwisach społecznościowych facebook.comLinkedin itp.

 

2. DEFINICJE. Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której te dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy, lub według co najmniej jednej cechy fizycznej, fizjologicznej genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

Osoba, której dane dotyczą - osoba, kupująca towary w Konveka UAB w lokalu handlowym, korzysta z usług lub świadczy usługi na rzecz Spółki, odwiedza lokale Spółki lub jest zainteresowana podjęciem pracy w Spółce lub jest przedstawicielem osoby prawnej lub osoba, która przegląda strony www.konveka.com, profile w serwisach społecznościowych facebook.comLinkedin itp.

Żądanie - żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji przysługujących jej praw.

Rozporządzenie - tzw. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi umowy UAB Konveka z Tobą w zakresie przetwarzania Twoich danych. Niniejsza Polityka Prywatności Konveka UAB informuje o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych, realizacji praw osoby, której dotyczą te dane. Inne, dodatkowe informacje mogą być zawarte w umowach sprzedaży, umowach o świadczenie usług oraz w innych umowach i dokumentach.
 

Korzystając z usług Spółki, kupując jej towary, przesyłając dane, wysyłając CV, wypełniając formularz klienta lub formularz zapytania, a także kontynuując przeglądanie strony, osoba, której dane dotyczą, potwierdza, że ​​zapoznała się z niniejszą Polityką Prywatności. Rozumie jej postanowienia i zgadza się z nimi. Jeżeli nie zgadzasz się z przestrzeganiem niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z Usług Spółki oraz o nieprzeglądanie strony www.konveka.com, profili społecznościowych facebook.comLinkedin itp.

 

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem unijnym oraz litewskim regulującym przetwarzanie danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od świadczonych lub wykorzystywanych usług, towarów i informacji, które zostały podane przez osobę przy zamawianiu i/lub korzystaniu z usług, odwiedzając lub rejestrując się w serwisie, przekazując swoje dane w celu uzyskania zatrudnienia w Spółce lub odwiedzając siedzibę Spółki.

Dane przetwarzane są wyłącznie w ramach kryterium zgodności z prawem przetwarzania - w celu zapewnienia świadczenia usług i za zgodą osoby; Przetwarzając dane osobowe, Spółka jest przestrzegać odpowiednie przepisy; gdywymagane jest przetwarzanie danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej.

Spółka dąży do tego, aby dane osobowe były przetwarzane rzetelnie, w dobrej wierze i zgodnie z prawem, wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z zasadami i wymogami przetwarzania danych osobowych jasno i przejrzyście określonymi w przepisach prawnych.

 

4. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe można uzyskać od:

- bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Osobe przekazuje je przy zamawianiu lub zakupie towarów, wypełnianiu formularza zapytania na stronie internetowej, wysyłaniu CV lub w inny sposób kontaktując się ze Spółką;

- z działalności klienta

- od podmiotów przetwarzających dane osobowe Spółki lub z innych źródeł zewnętrznych.

Dane można również pozyskiwać z ogólnodostępnych źródeł, takich jak np. strony firmowe.

Dane mogą być generowane, gdy osoba korzysta z usług, na przykład dzwoniąc na telefon, wysyłając wiadomość błyskawiczną, e-mail, zamawiając usługi lub odwiedzając strony internetowe.

Od osoby nie wymaga się podawania żadnych danych osobowych, ale może się zdarzyć, że niektóre usługi, takie jak sprzedaż towarów lub fakturowanie, nie będą mogły być wykonane bez podania danych osobowych.

 

5. Cele przetwarzania danych osobowych. Konveka UAB przetwarza dane osobowe w następujących celach: wsparcie relacji z klientami; aktualizacja danych klientów; sprzedaż produktów; wysyłka i dostawa produktów do kupującego; dane do faktury; administrowanie i wykonywanie umów; windykacja; obsługa zapytań; poszukiwanie pracowników; marketing bezpośredni; organizacja programów lojalnościowych i promocji; statystyki ruchu na stronach internetowych, ochrona mienia i osób; identyfikacja osób; statystyki i analizy odwiedzin strony; zgłaszanie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych.

Grupy osób, których dane dotyczą - Kupujący; Partnerzy biznesowi; pracownicy; osoby wchodzące na teren obejmujący zasięg kamer monitorujących wideo; kandydaci, osoby poszukujące pracy.

Przetwarzane mogą być następujące główne kategorie danych osobowych, między innymi: - imię i nazwisko, stanowisko pracy, pozycja, kod personalny, numer telefonu komórkowego, CV, numer faksu, adres e-mail, wizyta w firmie i inne informacje niezbędne do sprzedaży produktów i usług, utrzymywania relacji, administrowania umową i fakturowania; adres IP, historia przeglądania strony i daty.

Filmy są przetwarzane w celu ochrony mienia i osób.

Odbiorcy danych i grupy odbiorców: instytucje oraz instytucje państwowe, organy ścigania; audytorzy, doradcy prawni i finansowi; Oprogramowanie do zarządzania rejestrem osób trzecich; firmy windykacyjne; firmy świadczące usługi ochrony fizycznej

 

6. MONITORING WIDEO W CELU OCHRONY MIENIA SPÓŁKI I OSÓB. Monitoring wizyjny prowadzony jest w Spółce w handlu i produkcji, a następnie używany na specjalnie wyznaczonych terenach, pod adresem Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

Monitoring wideo jest prowadzony w celu ochrony majątku Firmy i osób. Gromadzone dane: nagrania wideo.

Monitoring wizyjny jest organizowany przez Spółkę w taki sposób, aby obszar (teren, części lokalu) nie wykraczał poza niezbędny obszar obserwacji. Nie jest prowadzony nadzór wideo na terenie i/lub obszarach przeznaczonych do prywatnego użytku osób, tj. W toaletach, prysznicach, przebieralniach itp.

Po wygaśnięciu czasu przechowywania danych wideo, kolejne dane obrazu są automatycznie nadgrywane, usuwając w ten sposób starsze dane.

Filmy wideo mogą być wykorzystywane wyłącznie do ujawniania podejrzanych przestępstw, naruszeń prawa administracyjnego lub szkód dla pracowników Spółki, usługodawców, osób trzecich, szkód w majątku Spółki. Mogą być przekazywane tylko osobom uprawnionym do otrzymywania tego typu danych.

Filmy mogą zostać poddane przeglądowi i, jeśli to konieczne, przesłane do organów ścigania na wcześniejszy, pisemny wniosek tychże organów. Jeśli filmy są przeglądane nie przez organy ścigania, podglądy nagrań muszą odbywać się w zamkniętej siedzibie firmy. Osoba, której dane dotyczą, ma pełne prawo uczestniczyć w takiej kontroli; odpowiedzialny pracownik firmy; organy scigania.

Jeżeli istnieje powód, by przypuszczać, że w nagranym materiale wideo zostało zarejestrowane przestępstwo lub inny czyn niezgodny z prawem, niezbędne dane obrazu (odcinki) są przenoszone na bezpieczny nośnik i przechowywane przez cały czas, gdy istnieje obiektywna potrzeba przechowywania.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przeglądania filmów związanych z przetwarzaniem jej danych, których okresy przechowywania jeszcze nie upłynęły. Na żądanie tej osoby mogą zostać udostępnione zdjęcia nagrań wideo lub nagrania wideo prezentowane na nośnikach przekazanych przez osobę, której dane dotyczą (tj. wnioskodawcy) lub nośnik przedsiębiorstwa.

Po otrzymaniu prośby osoby, której dane dotyczą, o przesłanie filmu wideo i znalezieniu w filmie osób trzecich, oprócz osoby, której dane dotyczą, osoby trzecie w filmie muszą zostać zdepersonalizowane (zakryte), a inne informacje, które mogą naruszać prywatność osób trzecich, są usuwane poprzez retusz. lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiający identyfikację osób trzecich.

Nagrania z monitoringu wideo mogą być powielane tylko i wyłącznie za zgodą Spółki.

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZATRUDNIENIA W SPÓŁCE. Potencjalni pracownicy Spółki (kandydaci, osoby poszukujące pracy) przekazują Spółce następujące dane osobowe: CV, imię i nazwisko, dane kontaktowe. Potencjalni pracownicy są informowani o przetwarzaniu ich danych osobowych, warunkach przechowywania danych podczas pierwszego kontaktu telefonicznego lub drogą mailową (jeśli potencjalny pracownik kontaktuje się ze Spółką drogą mailową). Ponadto potencjalni pracownicy mogą uzyskać dostęp do informacji o swoich danych osobowych w niniejszej Polityce prywatności.
 

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, przekazane przy ubieganiu się o stanowisko w Spółce są przetwarzane w celu ustalenia przydatności kandydata na określone stanowisko oraz w celu zawarcia umowy o pracę z potencjalnym pracownikiem.
 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ubiega się o określone stanowisko, ale oferta pracy nie została jej złożona lub osoba, której dane dotyczą, nie wskazała, że ​​ubiega się o konkretny stanowisko, Spółka, po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą, zachowa dane osobowe w bazie danych Spółki kandydatów, na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok. W okresie przechowywania danych Spółka może rozpatrywać kandydaturę osoby, której dane dotyczą, i zaproponować tej osobie pracę w Spółce.
 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie wyrazi zgody na przechowywanie i przetwarzanie jej danych osobowych w bazie danych Spółki kandydatów stworzonej do przyszłych rekrutacji pracowników, po zakończeniu selekcji na konkretne stanowisko w firmie, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte.
 

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności, osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie wyrazić w sposób wyraźny i jednoznaczny pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do pracownika Spółki, kontaktując się ze Spółką poprzez stronę internetową www.konveka.com lub piszać maila na adres e-mail sales@konveka.lt.

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. Osoba, której dane dotyczą, może, przekazując Spółce swoje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na wykorzystywanie jej danych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Spółka może przetwarzać jej dane osobowe w celu dostarczania ofert produktów oraz usług.

Dane te będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu ich przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu opisanym w niniejszym rozdziale, fakt wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, będzie przechowywany przez 10 (dziesięć) lat od dnia cofnięcia lub odwołania zgody, wykonania lub obrony wymagań prawnych Spółki.

Zgoda na wykorzystanie danych w celu marketingu bezpośredniego może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie firmy drogą mailową pod adresem sales@konveka.lt lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole newslettera wysyłanego przez Spółkę.

 

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów przetwarzania danych lub nie dłużej, niż wyrażają na to zgodę osoby, których dane dotyczą i/lub przepisy prawa.

Zazwyczaj dane przetwarzane są przez 10 lat od wygaśnięcia umowy lub zakończenia relacji z klientem. Dane pracowników są przechowywane przez czas przewidziany w ustawie o archiwach.

Filmy są przechowywane przez 14 dni, z wyjątkiem przypadków określonych w przypadkach, gdy filmy są przechowywane przez dłuższy czas.

 

10. PRZEKAZYWANIE PRZETWARZANYCH DANYCH INNYM PODMIOTOM. Spółka nie udostępnia przetwarzanych danych podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody osoby (osoby, której dane dotyczą), poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawnych.

 

11. WSPÓŁKONTROLERZY DANYCH. Pomiędzy współadministratorami danych zawierana jest umowa, w której współadministratorzy w sposób przejrzysty określają zakres swoich obowiązków w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia. Określają odpowiednie funkcje współadministratorów oraz ich relacje z osobami, których te dane dotyczą. W przypadku pisemnego wniosku osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma dostęp do merytorycznych postanowień niniejszej Umowy. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać swoje prawa określone w rozporządzeniu w stosunku do każdego ze współadministratorów.

 

12. PRZETWARZANIE DANE. Dane mogą być zarządzane przez podmioty przetwarzające, które zapewniają Spółce usługi księgowe, konserwacyjne, wynajem centrów danych i/lub serwerów, zapewniają konserwację IT, audyt zewnętrzny, bezpieczeństwo i inne usługi.

Podmioty przetwarzające dane mają prawo do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z poleceniami Spółki i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania obowiązków określonych w Umowie. Spółka, korzystając z podmiotów przetwarzających dane, stara się zapewnić to, że przetwarzający stosują odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa oraz zachowują poufność danych osobowych.

 

.

13. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH. Każdemu podmiotowi danych przysługują następujące prawa:

• prawo bycia poinformowanym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

• prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez podmioty przetwarzające oraz sposobu ich przetwarzania, a mianowicie do uzyskania informacji o okresie przechowywania danych osobowych, środkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, do uzyskania informacji od źródła, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu są przetwarzane i komu są przekazywane;

• prawo do żądania sprostowania, zniszczenia lub usunięcia danych osobowych albo do zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, poza przypadkiem, gdy takie dane osobowe są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez późniejszego administratora lub osobę trzecią, której dane osobowe są przekazywane oraz gdy interesy osoby, której dane dotyczą, nie są ważniejsze;

• prawo żądania zniszczenia danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadami przetwarzania danych osobowych;

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo żądania, aby podane przez osobę dane osobowe, jeżeli są przetwarzane na podstawie jego zgody lub umowy oraz jeżeli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, byłyby przekazywane przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne (przenoszenie danych);

• prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych.

• Osoba, której dane dotyczą, która przedłożyła dokument tożsamości lub zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami prawa lub środkami komunikacji elektronicznej, które pozwalają na prawidłową identyfikację osoby po potwierdzeniu jej tożsamości, musi osobiście, pocztą, kurierem lub e-mailem wysłać pisemne żądanie w celu realizacji swoich praw. Spółka, po otrzymaniu takiego żądania, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania żądania od osoby, której dane dotyczą. Swoją prośbę możesz przesłać w następujący sposób:

Tel. Nr +37067706303

Mailowo: sales@konveka.lt.

Na adres: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki umieszczone na Twoim urządzeniu, które umożliwiają korzystanie z funkcji naszej strony. Na przykład pliki cookies pozwalają nam zidentyfikować Twoje urządzenie, zabezpieczyć Twój dostęp do witryny. Umożliwiają też one serwisowi przechowywanie takich danych, jak:

• Dane logowania (adres IP urządzenia do logowania, czas logowania, lokalizacja, z której następuje próba logowania);

• Rodzaj przeglądarki;

• Dane demograficzne (grupa wiekowa, płeć);

• Dane o tym, jak przeglądasz Serwis (które sekcje odwiedzasz, jakie produkty Cię interesują).

Cele, cele

 

Używamy plików cookie do:

• Zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania serwisu; używamy plików cookies, aby włączać i wspierać nasze funkcje bezpieczeństwa oraz po to, aby pomóc nam wykryć złośliwą aktywność na naszej stronie;

• Zrozumienia, ulepszania i badania produktów, funkcji i usługi, w tym podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony z innych stron internetowych, aplikacji lub urządzeń, takich jak komputer roboczy lub urządzenie mobilne;

• Rozpoznawania powracających gości strony; pliki cookies pomagają nam wyświetlać właściwe informacje i personalizować Twoje doświadczenia; pliki cookies pomagają też uniknąć ponownej rejestracji lub ponownego wypełniania informacji przez Ciebie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę;

• Analizowania po to, aby funkcjonalność serwisu była wygodna, wydajna i odpowiadała Twoim potrzebom i oczekiwaniom, np. poprzez zapewnienie, że odwiedzający bez trudu znajdą na stronie to, czego szukają;

• Mierzenia przepływu informacji i danych przesyłanych do naszej strony; wykorzystujemy pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych o liczbie użytkowników serwisu i korzystaniu przez nich z serwisu;

• Kierowania i reklamy; za pomocą plików cookies możemy zbierać informacje, aby wyświetlać tylko odpowiednie treści dla przeglądarki, tworząc różne grupy docelowe. Możemy używać plików cookies po to, aby wyświetlać odpowiednie reklamy zarówno w naszej stronie, ale także poza nią.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy łączyć dane otrzymane z plików cookie z innymi informacjami o Tobie uzyskanymi z innych legalnych źródeł (tj. Informacje o korzystaniu z usług, koncie online, naszym programie lojalnościowym itp.).

 

Pliki cookies wykorzystywane na stronie

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, mogą zostać utworzone długoterminowe (trwałe) pliki cookies, które pozostaną w Twojej przeglądarce po zarejestrowaniu się i zostaną przez nas odczytane po powrocie na naszą stronę lub stronę partnera, która korzysta z naszych usług i nie są usuwane po zakończeniu przeglądania naszej strony. Krótkoterminowe (sesyjne) pliki cookies, które wygasają lub są usuwane po zakończeniu przeglądania naszej strony (tj. zwykle trwają podczas bieżącej wizyty na naszej stronie lub sesji przeglądania).

Zwracamy jednak uwagę, że niezbędne pliki cookies, jak określono poniżej, są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej i w przypadku Państwa sprzeciwu nie mamy pewności, co do funkcjonowania serwisu ani jakiejkolwiek jego części czy funkcjonalności. Jeśli nie wyrażasz zgody na pozostawienie informacji, które zbierają niezbędne pliki cookies, zamknij tę stronę i usuń pliki cookie ze swojej przeglądarki.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami usuwania plików cookie z przeglądarki:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

Poniżej przedstawiamy główne rodzaje plików cookie używanych na stronie zgodnie z ich rodzajem, zebranymi danymi i czasem przechowywania.

Pliki cookies wykorzystywane przez Spółkę

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookies są wymagane do działania naszej strony. Obejmują one na przykład pliki cookies, które umożliwiają przechowywanie informacji podawanych przez Ciebie podczas sesji przeglądania, umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej strony. Bez tych plików cookie działanie strony byłoby niemożliwe lub mogłoby poważnie wpłynąć na jej funkcjonowanie.

Funkcjonalne pliki cookie

Poprawiają one funkcjonalność naszej strony i ułatwiają korzystanie z niej. Te pliki cookies zapamiętują ustawienia wybrane przez odwiedzających (np. ustawienia języka i strefy czasowej). Korzystając z tych plików cookies, odwiedzający mogą uniknąć zmiany ustawień podczas każdej wizyty na stronie. Te pliki cookies zapamiętują również zmiany dokonane przez Ciebie na stronie (np. w przypadku pozostawienia komentarza na stronie). Te pliki cookies nie śledzą Twojego zachowania na innych stronach internetowych

Analityczne / wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookies pokazują nam, czy użytkownik odwiedził wcześniej naszą stronę. Analityczne pliki cookies pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz zobaczyć, jak tacy użytkownicy poruszają się po naszej stronie. Używamy również plików cookies do zrozumienia, ulepszania i badania produktów, funkcji i usług. Nnalityczne pliki cookies mogą nam pokazać na przykład, które strony odwiedzane są częściej, pomóc nam w rejestrowaniu nieprawidłowości w działaniu strony itp.

Marketingowe, targetujące i reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie rejestrują Twoją wizytę w naszej wistrynie internetowej, odwiedzane strony i linki, które kliknąłeś. Następnie wykorzystujemy te informacje po to, aby reklamy wyświetlane na nich były bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań. Reklamowe pliki cookies informują nas, czy widzieliście już daną reklamę lub określony jej typ oraz jaki czas upłynął od jej obejrzenia. Możemy wykorzystywać pliki cookies ustawione przez inny podmiot, abyśmy mogli dostarczać Ci reklamy bardziej dopasowane do Ciebie. Są one również używane po to, abyśmy mogli wyświetlić konkretne reklamy tylko określoną liczbę razy i zmierzyć skuteczność reklamy.

Wszystkie informacje na temat używanych przez nas plików cookie są zapisane poniżej:

Nazwa plików cookies

Opis/Typ

Powod

Moment utworzenia

Czas

_ga

Statystyki

Plik cookie narzędzia Google Analytics Statistics jest przeznaczony dla

zbieranie informacji o ruchu na stronie

Wejście na stronę

1 lat

_gid

Statystyki

Plik cookie Google służy do rozróżniania różnych użytkowników

Wejście na stronę

24 godziny

_gat

Funkcjonalne cookies

Plik cookie analityczny Google do kontrolowania liczby zapytań

Wejście na stronę

10 minut.

cookie-save-select

Funkcjonalne cookies

Aby przechowywać zgodę użytkownika na politykę plików cookie

Wejście na stronę

1 lat

PHPSESSID

Funkcjonalne cookies

Do obsługi sesji użytkownika

Wejście na stronę

Dopóki przeglądarka nie zostanie wyłączona

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Reklamowe pliki cookie - niektóre reklamy, które mogą być zobaczone na naszej stronie, zostały dostarczone przez inne osoby prawne. Niektóre z tych podmiotów używają własnych plików cookies i analizując, ile osób widziało określoną reklamę lub ile osób widziało ją więcej niż raz. Firmy tworzące takie pliki cookies stosują przygotowane przez siebie polityki i nie mamy wpływu na tworzenie lub przechowywanie takich plików cookies. Zalecamy osobne zainteresowanie Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies tych firm, których reklama zostanie umieszczona na stronach internetowych.

Analityczne pliki cookie. Analityczne pliki cookie pomagają nam śledzić liczbę użytkowników i częstotliwość ich wizyt.

Inne pliki cookies podmiotów zewnętrznych - na niektórych stronach naszego serwisu inne podmioty (np. W sieciach społecznościowych) mogą również wykorzystywać własne anonimowe pliki cookies, które są zaprojektowane tak, aby tworzone przez nie programy lub aplikacje odpowiadały Twoim potrzebom. Ze względu na specyfikę funkcjonowania plików cookies, nasz serwis nie ma dostępu do informacji przekazywanych przez te pliki cookies, podobnie jak inne podmioty nie mają dostępu do informacji gromadzonych przez ustawione przez nas pliki cookies.

Jak wykorzystywane są pliki cookies do celów reklamowych?

Pliki cookies i inne technologie reklamowe, takie jak sygnały nawigacyjne, piksele i tagi, pomagają nam skuteczniej wyświetlać trafne reklamy. Pomagają nam również zapewnić zbiorcze audyty, badania i raporty dla reklamodawców, zrozumieć i ulepszyć nasze usługi oraz wiedzieć, kiedy dana treść została wyświetlona.

Odmowa lub blokowanie plików cookies

Wiele przeglądarek internetowych jest skonfigurowanych tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookies. Osoby odwiedzające stronę mogą według własnego uznania zablokować lub usunąć pliki cookie i podobne unikalne identyfikatory, jeśli ustawienia ich przeglądarki lub urządzenia na to pozwalają. Niemniej jednak, jeśli odmówisz lub zablokujesz pliki cookies lub inne podobne technologie, niektóre funkcje strony mogą być niedostępne dla Ciebie lub mogą nieefektywnie działać.

Niemniej jednak zwracamy uwagę, że pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszego serwisu, a w przypadku braku zgody nie będziemy mieć pewności co do funkcjonowania strony.

Możesz zażądać, abyśmy usunęli wszystkie zbierane i przetwarzane dane o Tobie za pomocą plików cookies, kontaktując się z nami pod adresem e-mail sales@konveka.lt. Dane te zostaną usunięte nie później niż w ciągu 30 dni roboczych po skontaktowaniu się z namin za pomocą powyższego adresu e-mail.

Więcej informacji o tym, jak usunąć pliki cookies, a także inne przydatne informacje związane z korzystaniem z plików cookies można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org

Ogólne

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies może zostać zaktualizowana przez firmę.

Firma poinformuje użytkowników o aktualizacjach, udostępniając nową wersję Polityki plików cookies. Z tego powodu zalecamy okresowe odwiedzanie naszej strony, gdzie zawsze jest dostępna najnowsza wersja niniejszej Polityki Plików Cookies.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies obowiązuje od dnia jej ogłoszenia  w serwisie.

16. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. Przesyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na kontakt Konveka UAB w sprawie Twojego zapytania.

Konveka UAB może według własnego uznania zmienić niniejszą Politykę Prywatności, która wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja z dnia 2018-05-25.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami w dowolny dogodny dla Ciebie sposób:

E-mailem: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas

Telefonicznie: +37067706303

Mailowo: sales@konveka.lt