Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka mēs jums sniedzam vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Pirms turpināt, lūdzu, pārskatiet mūsu konfidencialitātes politiku. Privātuma politika Pieņemt

UAB KONVEKA PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. IEVADS. Datu pārzinis - UAB Konveka , uzņēmuma kods 303099243, reģistrācijas adrese Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas (turpmāk tekstā - Uzņēmums). Šī privātuma politika (turpmāk tekstā - Privātuma politika) ir paredzēta personām, kas pērk preces no UAB Konveka, izmanto Konveka UAB pakalpojumus, apmeklē uzņēmuma telpas vai ir ieinteresētas iegūt darbu uzņēmumā, strādā vai apmeklē vietni www.konveka.com, sociālo tīklu profilus facebook.com, Linkedin utt.

 

2. DEFINĪCIJAS. Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); fiziska persona, kuru var identificēt un kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, jo īpaši pēc identifikatora, piemēram, viņa vārda, personas koda, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatora, vai saskaņā ar vienu vai vairākām fiziskām, fizioloģiskām pazīmēm, šīs fiziskās personas ģenētiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālās identitātes.

Datu subjekts - persona,kura pērk preces Konveka UAB tirdzniecības telpās, izmanto vai sniedz pakalpojumus Uzņēmumam, vai apmeklē Uzņēmuma telpas, vai ir ieinteresētas iegūt darbu uzņēmumā, ir juridiskas personas pārstāvis, vai persona, kas apmeklē vietni www.konveka.com, sociālo tīklu profilus facebook.com, Linkedin utt.

Pieprasījums - datu subjekta pieprasījums par viņa tiesību īstenošanu.

Regula - tā sauktā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK (Vispārīgā regula par personas datu aizsardzību).

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI Šī privātuma politika nav noslēgta starp UAB Konveka un jums par jūsu datu apstrādi. Šī UAB Konveka privātuma politika informē jūs par personas datu apstrādes pamatprincipiem, datu subjekta tiesību īstenošanu. Papildus informācija var būt iekļāuta pārdošanas un pakalpojumu līgumos un citos līgumos un dokumentos.

Izmantojot uzņēmuma pakalpojumus, iegādājoties preces, iesniedzot datus, nosūtot CV, aizpildot jaunu klienta veidlapu vai pieprasījuma veidlapu un turpinot pārlūkot vietni, datu subjekts apstiprina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku, saprot tās noteikumus un tai piekrīt. Ja jūs nepiekrītat ievērot šo privātuma politiku, lūdzu, neizmantojiet kompānijas pakalpojumus un nepārlūkojiet vietni www.konveka.com, sociālo tīklu profilus facebook.com , Linkedin utt.

 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI. Uzņēmums personas datus apstrādā saskaņā ar ES un Lietuvas likumiem, kas regulē personas datu apstrādi.

Apstrādāto personas datu apjoms ir atkarīgs no sniegtajiem vai izmantotajiem pakalpojumiem, precēm un informācijas, ko persona sniedz, pasūtot un / vai izmantojot pakalpojumus, apmeklējot vai reģistrējoties vietnē, iesniedzot savus datus Uzņemumā nodarbinātības nolūkos vai apmeklējot Uzņemuma telpas vai tās teritoriju.

Dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar likumīgas apstrādes kritērijiem - lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu; ar personas piekrišanu; Apstrādājot personas datus, Uzņēmumam ir saistoši attiecīgie tiesību akti; kad personas datu apstrāde ir nepieciešama datu pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm.

Uzņēmums cenšas nodrošināt, lai personas dati tiek apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi tikai tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti, saskaņā ar likumā skaidri un pārredzami noteiktiem personas datu apstrādes principiem un prasībām.

4. PERSONAS DATU AVOTI. Personas datus var iegūt:

- tieši no datu subjekta, kurš tos iesniedz, pasūtot vai iegādājoties preces, aizpildot pieprasījuma veidlapu vietnē, nosūtot CV vai citādi sazinoties ar Uzņēmumu;

- no klienta aktivitātes

- no Uzņēmuma personas datu apstrādātājiem vai citiem ārējiem avotiem.

Datus var iegūt arī no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, uzņēmumu vietnēm.

Datus var ģenerēt, ja persona izmanto pakalpojumus, piemēram, zvanot uz tālruni, nosūtot tūlītēju ziņojumu, e-pastu, pasūtot pakalpojumus vai apmeklējot vietnes.

Personai nav jāsniedz nekādi personas dati, taču var gadīties, ka noteiktus pakalpojumus, piemēram, preču pārdošanu vai rēķinu izrakstīšanu, nevar sniegt, ja personas dati netiek sniegti.

5.DATU APSTRĀDES MĒRĶI. Konveka UAB apstrādā personas datus šādiem mērķiem: klientu atbalsts; klientu datu atjaunināšana; produktu pārdošana; preču nosūtīšana un piegāde pircējam; norēķini; līgumu administrēšana un izpilde; parādu piedziņa; vaicājumu apstrāde; darbinieku meklēšana; tiešais mārketings; Lojalitātes programmu un veicināšanas pasākumu organizēšana; vietnes apmeklētības statistika, īpašuma un personu aizsardzība; personu identifikācija; vietņu apmeklējumu statistika un analīze; juridisko prasību iesniegšana, izpilde un aizstāvēšana.

Datu subjektu grupas – Pircēji; biznesa partneri; darbinieki; personas, kas ienāk videonovērošanas kameru laukā; kandidāti, darba meklētāji.

Var apstrādāt šādas galvenās personas datu kategorijas, bet ne tikai: - pilns vārds, darba vietas nosaukums, amata nosaukums, personas kods, mobilā tālruņa numurs, CV, faksa numurs, e-pasta adrese, Uzņēmuma apmeklējums un cita informācija, kas nepieciešama produktu un pakalpojumu pārdošanai, attiecību uzturēšanai, līgumu administrēšanai un rēķinu sagatavošanai; IP adrese, vietnes pārlūkošanas vēsture un datums.

Video tiek apstrādāti, lai aizsargātu īpašumu un personas.

Datu saņēmēji un saņēmēju grupas: valsts iestādes, tiesībaizsardzības iestādes; auditori, juridiskie un finanšu konsultanti; trešo personu reģistru pārvaldības programmatūra; parādu piedziņas uzņēmumi; uzņēmumi, kas sniedz fiziskās drošības pakalpojumus.

6. VIDEO MONITORINGS UZŅĒMUMA ĪPAŠUMA UN PERSONU AIZSARDZĪBAI. Videonovērošana tiek veikta uzņēmumā tirdzniecības, ražošanas laikā, kā arī speciāli noteiktās teritorijās adresē Vokiečių g.185, LT-45251 Kaunas.

Videonovērošana tiek veikta ar mērķi aizsargāt Uzņēmuma aktīvus un personas. Ievācamie dati: video ieraksti.

Videonovērošanu Uzņēmums organizē tā, lai platība (telpas, telpu daļas) nepārsniegtu nepieciešamo novērošanas laukumu.Videonovērošana netiek veikta telpās un / vai zonās, kas paredzētas personu personīgai lietošanai, t.i. tualetes, dušas, ģērbtuves utt.

Kad video datu glabāšanas laiks ir beidzies, ierakstam automātiski pārrakstīti citi attēlu dati, tādējādi izdzēšot vecākos datus.

Videoklipus var izmantot tikai aizdomīgu noziedzīgu nodarījumu, administratīvo tiesību pārkāpumu vai uzņēmuma darbinieku, pakalpojumu sniedzēju, trešo personu nodarītā kaitējuma, uzņēmuma īpašuma bojājumu atklāšanai, izpaušanai un tos var nodot tikai personām, kurām ir tiesības saņemt šādus datus.

Videoklipus var atļaut pārskatīt un, ja nepieciešams, pārsūtīt tiesībaizsardzības iestādēm pēc tiesībaizsardzības iestāžu rakstiska pieprasījuma. Ja videoklipus nepārskata tiesībaizsardzības iestādes, ierakstu priekšskatījumiem jānotiek uzņēmuma slēgtajās telpās. Datu subjektam ir tiesības piedalīties šādas pārskatīšanas laikā; uzņēmuma atbildīgais darbinieks; tiesībaizsardzības aģentūras.

Ja ir pamats uzskatīt, ka video materiālā ir ierakstīts noziegums vai cita prettiesiska darbība, nepieciešamie attēla dati (epizodes) tiek pārsūtīti uz drošu datu nesēju un visu laiku tiek glabāti, kamēr ir objektīva vajadzība pēc uzglabāšanas.

Datu subjektam ir tiesības pārskatīt ar viņa datu apstrādi saistītus videoklipus, kuru glabāšanas termiņi nav pagājuši. Pēc datu subjekta pieprasījuma var tikt uzrādītas video ierakstu fotogrāfijas vai video ieraksti, kas tiek parādīti datu subjekta (ti, pieteikuma iesniedzēja) vai uzņēmuma plašsaziņas līdzekļos.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu iesniegt videoklipu un atrodot videoklipā trešās personas, papildus datu subjektam videoklipā esošās trešās personas ir jādepersonalizē (jāmaskē) un retušējot vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem cita jānoņem informācija, kas var aizskart trešo personu privātumu, lai novērstu trešo personu identificēšanu.

Videonovērošanas ierakstus var reproducēt tikai ar uzņēmuma piekrišanu.

 

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE NODARBINĀTĪBAS MĒRĶIEM UZŅĒMUMĀ. Potenciālie Uzņēmuma darbinieki (kandidāti, darba meklētāji) Uzņēmumam sniedz šādus personas datus: CV, pilns vārds, kontaktinformācija. Potenciālie darbinieki tiek informēti par viņu personas datu apstrādi, datu glabāšanas noteikumiem pirmā mutiskā kontakta laikā vai pa e-pastu (ja potenciālais darbinieks sazinās ar Uzņēmumu pa e-pastu). Turklāt potenciālie darbinieki var piekļūt informācijai par saviem personas datiem šajā Privātuma politikā.

Datu subjektu personas dati, kas iesniegti, piesakoties uz noteiktu vakanci Uzņēmumā, tiek apstrādāti, lai noteiktu kandidāta piemērotību konkrētam amatam, kā arī nolūkā noslēgt darba līgumu ar potenciālo darbinieku.

Ja datu subjekts piesakās konkrētai vakancei, bet darba piedāvājums viņam netiek sniegts vai datu subjekts nav norādījis, ka viņš/viņa piesakās uz konkrētu vakanci, Uzņēmums pēc datu subjekta piekrišanas saņemšanas saglabās personas datus Uzņēmuma datubāzē par kandidātiem nākotnes darbinieku atlasei par periodu, kas nepārsniedz 1 (vienu) gadu. Datu glabāšanas laikā Uzņēmums var apsvērt datu subjekta kandidatūru un piedāvāt viņam darbu Uzņēmumā.

Ja datu subjekts nepiekrīt viņa personas datu glabāšanai un apstrādei Uzņēmuma turpmāko darbinieku pieņemšanas kandidātu datu bāzē, pēc atlases beigšanās konkrētai uzņēmuma vakancei datu subjekta dati tiks iznīcināti.

Lai atsauktu piekrišanu personas datu apstrādei šajā Privātuma politikas sadaļā norādītajam mērķim, datu subjekts jebkurā laikā var skaidri un nepārprotami rakstiski paziņot savu gribu Uzņēmuma darbiniekam, sazinoties ar Uzņēmumu tīmekļa vietnē www.konveka.com vai pa e-pastu sales@konveka.lt.

8. DATU APSTRĀDE TIEŠAI TIRDZNIECĪBAI. Datu subjekts, iesniedzot Sabiedrībai pilnu vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru, var piekrist vai nepiekrist tam, ka viņa dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos. Ja datu subjekts dod piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, Uzņēmums var apstrādāt viņa personas datus, lai sniegtu produktu un / vai pakalpojumu piedāvājumus.

Šie dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos ne ilgāk kā 5 gadus no to apstrādes brīža vai līdz brīdim, kad datu subjekts atsauc datu apstrādei sniegto piekrišanu. Ja datu subjekts atsauc piekrišanu datu apstrādei šajā nodaļā aprakstītajam mērķim, tikai datu subjekta piekrišanas faktu glabā 10 (desmit) gadus pēc piekrišanas atsaukšanas vai anulēšanas dienas, lai ieviestu, izpildītu vai aizstāvētu Uzņēmuma likumīgās prasības.

Piekrišanu datu izmantošanai tiešā mārketinga vajadzībām var atsaukt jebkurā laikā, paziņojot pa e-pastu sales@konveka.lt vai noklikšķinot uz saites anulēt abonementu, ko nosūta Uzņēmuma sūtītajos jaunumos.

Videos are kept for 14 days, except for the cases specified in the Policy when videos are stored for longer terms.

9. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ. Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk, kā nepieciešams datu apstrādes vajadzībām, vai ne ilgāk, kā to prasa datu subjekti un / vai paredz likums.

Parasti datus apstrādā 10 gadus no līguma termiņa beigām vai attiecību beigām ar klientu. Dati par darbiniekiem tiek glabāti uz laiku, kas paredzēts Arhīvu likumā.

Video tiek turēti 14 dienas, izņemot gadījumus, kas norādīti politikā, kad videoklipi tiek glabāti ilgāk.

10. PĀRSTRĀDĀTO DATU SNIEGŠANA CITĀM VIENĪBĀM. Uzņēmums nesniedz apstrādātos datus trešajām personām bez iepriekšējas personas (datu subjekta) piekrišanas, izņemot likumos noteikto veidu.

11. DATU LĪDZPĀRVALDNIEKI. Starp datu līdzpārvaldniekiem tiek noslēgts līgums, kurā līdzpārvaldnieki pārredzamā veidā nosaka savus attiecīgos pienākumus attiecībā uz regulā noteikto pienākumu izpildi, nosaka līdzparvaldnieku attiecīgās faktiskās funkcijas un attiecības ar datu subjektiem. Datu subjekta rakstiska pieprasījuma gadījumā datu subjektam tiek dota pieeja šī Līguma pamatnoteikumiem. Datu subjekts var izmantot savas tiesības, kā noteikts regulā, attiecībā uz katru līdzpārvaldnieku.

12. DATU APSTRĀDĀTĀJI. Datus var pārvaldīt apstrādāt, kas Uzņēmumam nodrošina grāmatvedību, vietnes uzturēšanu, datu centru un / vai serveru nomu, IT uzturēšanu, ārējo auditu, drošību un citus pakalpojumus.

Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Līgumā noteikto pienākumu pareizai izpildei. Uzņēmums, izmantojot datu apstrādātājus, cenšas nodrošināt, lai apstrādātāji īstenotu atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un saglabātu personas datu konfidencialitāti.

13. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS. Katram datu subjektam ir šādas tiesības:

 • tiesības zināt (būt informētam) par jūsu personas datu apstrādi;
 • tiesības piekļūt apstrādātāju apstrādātiem personas datiem un to apstrādes veidu, proti, iegūt informāciju par personas datu glabāšanas periodu, tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, kas piemēroti datu drošības nodrošināšanai, iegūt informāciju no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek vākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti;
 • tiesības pieprasīt personas datu labošanu, iznīcināšanu vai dzēšanu vai pārtraukt personas datu apstrādi, izņemt no glabāšanas, kad dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību normas;
 • tiesības nepiekrist savu personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad šādus personas datus apstrādā likumīgas intereses dēļ, ko īsteno vēlākais pārzinis vai trešā persona, kurai tiek sniegti personas dati, un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas;
 • tiesības pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tas nav pretrunā ar personas datu apstrādes principiem;
 • tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu; tiesības pieprasīt, lai viņa sniegtos personas datus, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa piekrišanu vai līgumu, un ja tos apstrādā automatizēti, datu pārzinis pārsūta citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams (datu pārnesamība);
 • tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi valsts Datu inspekcijā.
 • Datu subjektam, kurš iesniedzis personu apliecinošu dokumentu vai likumos vai elektronisko saziņas līdzekļu noteiktajā kārtībā, kas ļauj personu pienācīgi identificēt, apstiprinot viņa identitāti, personīgi, pa pastu, ar kurjeru vai pa e-pastu pa pastu nosūtiet rakstisku pieprasījumu (turpmāk - Pieprasījums) par viņa tiesību īstenošanu. Uzņēmumam, saņemot datu subjekta pieprasījumu, jāsniedz atbilde 30 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījumu varat iesniegt šādos veidos:

Tālr. Nr. +37067706303

 

Pa e-pastu: sales @ konveka.lt .

Adrese: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

14. DATU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA. Uzņēmumam jāievieš atbilstoši organizatoriski un tehniski datu drošības pasākumi, kas paredzēti personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu un izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Visi personas dati un cita datu subjekta sniegtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

Piekļuve personas datiem ir atļauta tikai darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un pilnvarotiem datu apstrādātājiem, kuriem tie nepieciešami, lai veiktu darba funkcijas vai sniegtu pakalpojumus.

15. Sīkdatnes. Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu vietnē, lai pēc iespējas pielāgotu mūsu vietnes darbību, un tas var veicināt lietošanas ērtumu, pārvietojoties mūsu vietnē.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliels fails, kas tiek ievietots jūsu ierīcē, kas nodrošina mūsu vietnes funkcijas un funkcionalitāti. Piemēram, sīkfaili ļauj mums identificēt jūsu ierīci, nodrošināt piekļuvi vietnei. Tie ļauj vietnei saglabāt datus, piemēram:

 • Pieteikšanās dati (pieteikšanās ierīces IP adrese, pieteikšanās laiks, atrašanās vieta, no kuras mēģina pieteikties);
 • Pārlūka tips;
 • Demogrāfiskie dati (vecuma grupa, dzimums);
 • Dati par to, kā jūs pārlūkojat vietni (kuras sadaļas apmeklējat, kādi produkti jūs interesē).

Mērķi

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai:

 • Nodrošināt efektīvu un drošu Vietnes darbību; mēs izmantojam sīkdatnes, lai iespējotu un atbalstītu mūsu drošības funkcijas un palīdzētu mums atklāt ļaunprātīgas darbības mūsu vietnē;
 • Saprast, uzlabot un izpētīt produktus, funkcijas un pakalpojumus, tostarp, kad piekļūstat mūsu vietnei no citām vietnēm, lietojumprogrammām vai ierīcēm, piemēram, darba datora vai mobilās ierīces;
 • Atpazīt Vietnes atgrieztos apmeklētājus; sīkdatnes palīdz mums parādīt pareizo informāciju un personalizēt jūsu pieredzi; sīkdatnes arī palīdz izvairīties no informācijas atkārtotas reģistrācijas vai atkārtotas aizpildīšanas katru reizi, kad apmeklējat vietni;
 • Analizēt jūsu ieradumus, lai Vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu jūsu vajadzībām un cerībām, piemēram, nodrošinot, ka Apmeklētāji bez grūtībām atradīs visu, ko viņi meklē;
 • Izmērīt informācijas un datu plūsmas, kas tiek sūtītas uz mūsu vietni; mēs izmantojam sīkdatnes statistikas datu uzkrāšanai par Vietnes lietotāju skaitu un to Vietnes izmantošanu;

Mērķauditorijas atlase un reklāma; izmantojot sīkdatnes, mēs varam apkopot informāciju tā, lai pārlūkprogrammai tiktu parādīts tikai atbilstošs saturs, izveidojot dažādas mērķa grupas; mēs varam izmantot sīkfailus, lai parādītu jums atbilstošu reklāmu gan mūsu vietnē, gan ārpus tās.

Ciktāl to pieļauj attiecināmie likumi, mēs varam saistīt datus, kas saņemti no sīkfailiem, ar citu informāciju, kas iegūta par jums no citiem likumīgiem avotiem (ti, informācija par pakalpojumu izmantošanu, tiešsaistes kontu, mūsu Lojalitātes programmu utt.) ).

 

Vietnē izmantotie sīkfaili

Katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, var tikt izveidoti ilgtermiņa (pastāvīgi) sīkfaili, kas paliek jūsu pārlūkprogrammā pēc reģistrēšanās un kurus mēs lasīsim, kad atgriezīsities mūsu vietnē vai partnera vietnē, kas izmanto mūsu pakalpojumus, un netiek izdzēsti pēc tam, kad esat pabeidzis pārlūkot mūsu vietni, un īstermiņa (sesijas) sīkfaili, kuru derīguma termiņš beidzas vai tiek dzēsti pēc tam, kad esat pabeidzis pārlūkot mūsu vietni (ti, tie parasti ilgst pašreizējā mūsu vietnes apmeklējuma vai pārlūkošanas sesijas laikā).

Tomēr mēs atzīmējam, ka nepieciešamās sīkdatnes, kā norādīts zemāk, ir nepieciešamas mūsu vietnes pareizai darbībai, un jūsu iebildumu gadījumā mēs nebūsim pārliecināti par vietnes pareizu darbību, vai kādu no tās daļām vai funkcijām. Ja jūs nevēlaties izpaust informāciju, ko apkopo nepieciešamās sīkdatnes, lūdzu, aizveriet šo vietni un izdzēsiet sīkfailus no savas pārlūkprogrammas.

Lūdzu, sekojiet šiem norādījumiem par to, kā izdzēst sīkfailus no pārlūkprogrammas:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

 

Zemāk tiek izklāstīti galvenie Vietnē izmantoto sīkdatņu veidi atbilstoši to tipam, apkopotajiem datiem un uzglabāšanas ilgumam.

Uzņēmuma izmantotie sīkfaili

Stingri nepieciešami sīkfaili

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes darbībai. Tie ietver, piemēram, sīkfailus, kas ļauj saglabāt pārlūkošanas sesijas laikā aizpildīto informāciju, ļauj jums pierakstīties mūsu vietnē drošās vietās. Bez šīm sīkdatnēm Vietnes darbība nebūtu iespējama vai tās darbība var tikt nopietni ietekmēta.

Funkcionālas sīkdatnes

Tās uzlabo mūsu vietnes funkcionālo veiktspēju un atvieglo tās lietošanu. Šīs sīkdatnes atceras Apmeklētāju izvēlētos iestatījumus (piemēram, valodas un laika joslas iestatījumus). Izmantojot šīs sīkdatnes, Apmeklētāji var izvairīties no iestatījumu izmaiņām katra Vietnes apmeklējuma laikā. Šīs sīkdatnes atceras arī izmaiņas, kuras esat veicis Vietnē (piemēram, ja atstājat komentāru Vietnē). Šīs sīkdatnes neizseko jūsu rīcību citās vietnēs.

Analītiskās / veiktspējas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes mums parāda, vai apmeklētājs ir apmeklējis mūsu vietni jau iepriekš. Analītiskās sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt mūsu vietnes lietotāju skaitu un redzēt, kā šādi lietotāji pārvietojas pa mūsu vietni. Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai izprastu, uzlabotu un izpētītu produktus, funkcijas un pakalpojumus. Piemēram, analītiskās sīkdatnes var mums parādīt, kuras vietnes tiek apmeklētas biežāk, palīdzēt mums reģistrēt vietnes darbības traucējumus utt.

Mārketinga, mērķauditorijas atlases un reklāmas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes reģistrē jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, apmeklētās lapas un saites, kurām esat sekojis. Pēc tam mēs izmantojam šo informāciju, lai tajā rādītā reklāma būtu atbilstošāka jūsu interesēm. Reklāmas sīkdatnes mums paziņo, vai esat jau redzējis konkrēto reklāmu vai noteikta veida reklāmu un cik daudz laika ir pagājis kopš tās redzēšanas. Mēs varam izmantot sīkfailus, ko iestatījusi cita organizācija, lai mēs varētu jums piedāvāt uz jums orientētu reklāmu. Tās tiek izmantotas arī tāpēc, ka noteiktas reklāmas mēs varētu redzēt tikai noteiktu skaitu reižu un tas palīdzētu izmērīt reklāmas efektivitāti.

 

Visa informācija par mūsu izmantotajām sīkdatnēm ir norādīta zemāk:

Sīkfaila nosaukums

Sīkdatnes veids

Sīkdatnes mērķis

Izdeidošanas brīdis

Derīguma termiņš

 _ga

Statistikas sīkdatnes

Google Analytics statistikas rīka sīkfails tiek izmantots, lai apkopotu informāciju par vietnes trafiku

Pēc vietnes apmeklēšanas

1 gads

 _gid

Statistikas sīkdatnes

Google sīkfails tiek izmantots, lai atšķirtu dažādus lietotājus

Pēc vietnes apmeklēšanas

24 stundas

_gat

Statistikas sīkdatnes

Google analīzes sīkfails, lai kontrolētu pieprasījumu skaitu

Pēc vietnes apmeklēšanas

10 min.

cookie-save-select

Statistikas sīkdatnes

Lai saglabātu lietotāja piekrišanu sīkfailu politikai

Pēc vietnes apmeklēšanas

 1 gads

PHPSESSID

Statistikas sīkdatnes

Lai atbalstītu lietotāja sesiju

Pēc vietnes apmeklēšanas

Kamēr pārlūks nav izslēgts

 

 

Trešo personu sīkdatnes

Reklāmas sīkdatnes- dažas reklāmas, kuras varat redzēt mūsu vietnē, ir nodrošinājušas citas juridiskas personas.Dažas no šīm vienībām izmanto savus sīkfailus, analizējot, cik cilvēku ir redzējuši konkrēto reklāmu vai cik daudz cilvēku to ir redzējuši vairāk nekā vienu reizi. Uzņēmumi, kas veido šādus sīkfailus, piemēro pašu sagatavotās politikas, un mums nav ietekmes uz šādu sīkfailu izveidi vai glabāšanu. Mēs iesakām atsevišķi interesēties par šo uzņēmumu konfidencialitātes politiku vai sīkfailu politiku, kas tiks ievietota viņu vietnēs.

Analītiskās sīkdatnes. Analītiskie sīkfaili palīdz mums izsekot lietotāju skaitu un viņu apmeklējumu periodiskumu. Citi trešo personu sīkfaili - dažās mūsu vietnes vietnēs citas struktūras (piemēram, sociālie tīkli) var izmantot arī savus anonīmos sīkfailus, kas izstrādāti tā, lai viņu izstrādātās programmas vai lietojumprogrammas atbilstu jūsu vajadzībām. Sīkdatņu darbības specifisko iezīmju dēļ mūsu Vietnei nav piekļuves šo sīkfailu pārsūtītajai informācijai, tāpat kā citām vienībām nav piekļuves informācijai, ko apkopojuši mūsu iestatītie sīkfaili.

Kā sīkdatnes tiek izmantotas reklāmas nolūkos?

Sīkfaili un citas reklāmas tehnoloģijas, piemēram, bākas, pikseļi un tagi, palīdz mums efektīvāk rādīt atbilstošas reklāmas. Tie arī palīdz mums nodrošināt apkopotu revīziju, izpēti un pārskatus reklāmdevējiem, izprast un uzlabot mūsu pakalpojumus un uzzināt, kad saturs jums ir parādīts.

Sīkdatņu atteikšana vai bloķēšana

Daudzas tīmekļa pārlūkprogrammas ir iestatītas tā, lai tās automātiski pieņemtu sīkfailus. Apmeklētāji pēc saviem ieskatiem var bloķēt vai dzēst sīkdatnes un līdzīgus unikālos identifikatorus, ja viņu pārlūkprogrammas vai ierīces iestatījumi to ļauj. Tomēr, ja jūs atsakāties vai bloķējat sīkfailus vai citas līdzīgas tehnoloģijas, dažas Vietnes funkcijas jums var būt nepieejamas vai arī tās var nedarboties tik efektīvi.

Neskatoties uz to, mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka mūsu tīmekļa vietnes darbībai ir nepieciešami nepieciešamie sīkfaili, un jūsu iebildumu gadījumā mēs nebūsim pārliecināti par vietnes darbību.

Jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēstu visus datus par jums, kas apkopoti un apstrādāti ar sīkdatņu palīdzību, sazinoties ar mums caur e-pasta adresi sales@konveka.lt. Šādi dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc sazināšanās ar iepriekš minēto e-pasta adresi.

Plašāku informāciju par sīkdatņu dzēšanu, kā arī citu noderīgu informāciju, kas saistīta ar sīkfailu izmantošanu, varat atrast vietnē www.allaboutcookies.org

Vispārīgi

Uzņēmums var atjaunināt šo sīkdatņu politiku.

Uzņēmums informēs Apmeklētājus par atjauninājumiem, nodrošinot sīkfailu politikas jauno versiju. Šī iemesla dēļ mēs iesakām periodiski apmeklēt mūsu vietni, kur vienmēr atradīsit šīs sīkdatņu politikas jaunāko versiju.

Šī Sīkdatņu politika tiek piemērota no dienas, kad par to tiek paziņots Vietnē.

16. CITI NOTEIKUMI. Iesniedzot datus, jūs piekrītat, lai Konveka UAB sazinās ar jums saistībā ar jūsu pieprasījumu.

Konveka UAB pēc saviem ieskatiem var mainīt šo Privātuma politiku, kas stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta tīmekļa vietnē. Pēdējoreiz atjaunināts 25.05.2018.

Sazinies ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, nekautrējieties sazināties ar mums jebkādā jums ērtā veidā:

Pa e-pastu: Vokiečių g.185, LT-45251 Kaunas

Tālrunis:+37067706303

Pa e-pastu sales@konveka.lt