Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Susipažinkite su privatumo politika prieš tęsdami naršymą. Privatumo politika Sutinku

UAB KONVEKA privatumo politika

1. ĮŽANGA. Duomenų valdytojas – UAB „Konveka“, įmonės kodas 303099243, registracijos adresas Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas (toliau – Įmonė). Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie perka prekes iš UAB „Konveka“, naudojasi UAB „Konveka“ paslaugomis, lankosi Įmonės teritorijoje ar patalpose, domisi dėl įsidarbinimo Įmonėje, dirbantis arba lankosi interneto svetainėje www.konveka.com , socialinių tinklų profiliuose facebook.comLinkedin ir kt.

2. SĄVOKOS. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta, arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris perka prekes UAB „Konveka“ prekybos vietose arba naudojasi paslaugomis, arba teikia paslaugas Įmonei, arba  Įmonės teritorijoje ar patalpose, arba domisi įsidarbinimo Įmonėje galimybe arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo interneto svetainėje www.konveka., socialinių tinklų profiliuose facebook.comLinkedin ir kt.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

BENDROSIOS NUOSTATOS. Ši Privatumo politika nėra laikoma UAB „Konveka“ susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika UAB „Konveka“ Jus informuoja apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse bei dokumentuose.

Naudodamasis Įmonės paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas naujo kliento arba užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Įmonės paslaugomis ir nenaršyti svetainėje www.konveka.com , socialinių tinklų profiliuose facebook.comLinkedin ir kt.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI. Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Įmonėje tikslais ar lankosi Įmonės patalpose ar jos teritorijoje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI. Asmens duomenys gali būti gaunami:
– tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai užsako arba perka prekes, svetainėje užpildo užklausos formą, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Įmonę;
– iš kliento veiklos,
– iš Įmonės asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių.

Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėse.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. UAB „Konveka“ asmens duomenis tvarko šiais tikslais: santykių su klientais palaikymas; duomenų apie klientą atnaujinimas; produktų pardavimas; produktų siuntimas ir pristatymas pirkėjui; sąskaitų išrašymas; sutarčių administravimas ir vykdymas; skolų išieškojimas; užklausų administravimas; darbuotojų paieška; tiesioginis marketingas; lojalumo programų ir akcijų organizavimas; interneto svetainės lankomumo statistika, turto ir asmenų apsauga; asmenų identifikavimas; svetainės lankymo statistikos analizė; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

Duomenų subjektų grupės – pirkėjai; verslo partneriai; darbuotojai; asmenys, patenkantys į vaizdo stebėjimo kamerų lauką; kandidatai, asmenys, ieškantys darbo.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, mobilaus telefono numeris, CV, fakso numeris, el. pašto adresas, lankymasis Įmonėje, ir kita informacija, reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui, santykių palaikymui, sutarčių administravimui ir sąskaitų išrašymui; IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data.

Turto ir asmenų apsaugos tikslais tvarkomi vaizdo įrašai.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą; skolų išieškojimo įmonės; fizinės saugos paslaugą teikiančios įmonės.

6. VAIZDO STEBĖJIMAS ĮMONĖS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS TIKSLU. Vaizdo stebėjimas vykdomas Įmonėje prekybos ir gamybos vietose bei specialiu ženklu pažymėtose teritorijoje adresu Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

Vaizdo stebėjimas vykdomas Įmonės turto ir asmenų apsaugos tikslu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai.

Vaizdo stebėjimą Įmonė organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan. nevykdomas.

Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Įmonės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Įmonės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Įmonės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Įmonės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

Kai esama pagrindo manyti, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Duomenų subjektas turi teisę peržiūrėti su jo duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Duomenų subjekto prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas duomenų subjekto (t.y. pareiškėjo) pateiktoje arba Įmonės laikmenoje.

Gavus duomenų subjekto prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būtais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Įmonei sutikus.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO ĮMONĖJE TIKSLU. Potencialūs Įmonės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Įmonei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Įmonę kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šioje Privatumo politikoje.

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Įmonėje skelbiamą poziciją, tvarkomi kandidato tinkamumui į konkrečią poziciją įvertinimo tikslu ir darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu duomenų subjektas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, arba duomenų subjektas nenurodė, jog kandidatuoja į konkrečią poziciją, Įmonė, gavusi duomenų subjekto sutikimą, asmens duomenis saugos ir tvarkys Įmonės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Įmonė gali vertinti duomenų subjekto kandidatūrą bei teikti jam pasiūlymus į darbo vietas Įmonėje.

Jei duomenų subjektas nesutinka dėl jo asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo Įmonės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms, pasibaigus atrankai į konkrečią Įmonės skelbiamą poziciją, duomenų subjekto duomenys sunaikinami.

Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Įmonės darbuotojui, susisiekdamas su Įmone interneto svetainėje www.konveka.com ar elektroniniu paštu sales@konveka.lt.

8. DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU. Duomenų subjektas, pateikdamas Įmonei savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, gali sutikti arba nesutikti, kad jo duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Įmonė gali tvarkyti jo asmens duomenis tam, kad pateiktų produktų ir/ar paslaugų pasiūlymus.

Šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi ne ilgiau nei 5 metus nuo jų tvarkymo pradžios arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame skyriuje aptartu tikslu, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Įmonės reikalavimus.

Sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu asmuo bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu sales@konveka.lt, arba paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Įmonės gauto naujienlaiškio apačioje.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos. Duomenys apie darbuotojus saugomi archyvų įstatymo numatytą laiką.

Vaizdo įrašai saugomi 14 dienų, išskyrus Politikoje nurodytus atvejus, kai vaizdo įrašai saugomi ilgesniais terminais.

10. TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. Įmonė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

11. BENDRI DUOMENŲ VALDYTOJAI. Tarp Bendrų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo Bendri valdytojai skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos atitinkamos faktinės Bendrų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš Bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu.

12. DUOMENŲ TVARKYTOJAI. Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Įmonei buhalterinės apskaitos, svetainės priežiūros, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, saugos ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

13. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti, jei tai neprieštarauja asmens duomenų tvarkymo principams;
 • teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai; teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą. Prašymą pateikti galite šiais būdais:
 • Tel. Nr. +37067706303
 • El. paštu: sales@konveka.lt
 • Adresu: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

14. DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS. Įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

15. SLAPUKAI. Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas

 Slapuko
pavadinimas

Slapuko tipas

Slapuko paskirtis

 Sukūrimo
momentas

 Galiojimo laikas

 _ga

 Statistikos slapukai

 Google analytics statistikos irankio slapukas skirtas
informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

 Apsilankius
svetainėje

1 metai

 _gid

 Statistikos slapukai

Google slapukas naudojamas atskirti skirtingus vartotojus

 Apsilankius
svetainėje

24 valandos

_gat

Funkciniai slapukai

Google analytics slapukas užklausų skaičiui reguliuoti

 Apsilankius
svetainėje

10 min.

cookie-save-select

Funkciniai slapukai

Vartotojo sutikimui su slapukų politika išsaugoti

 Apsilankius
svetainėje

 1 metai

PHPSESSID

Funkciniai slapukai

Vartotojo sesijai palaikyti

 Apsilankius
svetainėje

Kol neišjungiama naršyklė

 

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

16. KITOS NUOSTATOS. Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad UAB „Konveka“ gali kreiptis į Jus dėl Jūsų užklausos.

UAB „Konveka“ gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Paskutinį kartą atnaujinta 2018-05-25.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas

Telefonu: +37067706303

El. paštu: sales@konveka.lt