Kasutame küpsiseid tagamaks, et anname teile oma veebisaidil parima kogemuse. Enne jätkamist vaadake üle meie privaatsuseeskirjad. Privaatsuseeskirjad Nõus

KONVEKA UAB PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. SISSEJUHATUS. Andmeid haldab – Konveka UAB, registrikood 303099243, aadressiga Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas (edaspidi Ettevõte). See privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) kehtib osapooltele, kes ostavad Konveka UAB tooteid, tarbivad Konveka UAB teenuseid, külastavad Ettevõtte valdusi, on huvitatud Ettevõttes töötamisest, töötavad või külastavad veebileht www.konveka.com , sotsiaalmeedia profiile facebook.comLinkedIn, jne.

 

2. MÕISTED. Isikuandmetena käsitletakse kogu teavet eraisiku kohta, kes on tuvastatud või tuvastatav (andmesubjekt); eraisik, keda on võimalk tuvastada, kelle isikut saab otseselt või kaudselt tuvastada isikutunnuste nagu nime, isikukoodi, asukoha teabe ja internetitunnuse järgi või muude omaduste nagu füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurse või sotsiaalse identiteedi järgi.

Andmesubjekt – isik, kes ostab kaupu Konveka UAB kauplemispindadel, kasutab teenuseid, pakub Ettevõttele teenuseid, külastab Ettevõtte valdusi, on huvitatud Ettevõtte heaks töötamisest, on juriidilise isiku esindaja või isik, kes külastab veebilehte www.konveka.com, sotsiaalmeedia profiile facebook.comLinkedIn jne.

Taotlus – andmesubjekti taotlus tema õiguste rakendamise kohta.

Määrus – niinimetatud GDPR määrus, 2016/679 Euroopa Parlamendi ja Ülemkogu (EL) poolt 27. aprilli 2016. aastal vastuvõetud määrus eraisiku isikuandmete töötlemise ning vaba liikumise kohta ja direktiivi 95/46/EÜ (General Regulation on the Protection of Personal Data) kehtetuks tunnistamine.

ÜLDSÄTTED See Privaatsuspoliitika ei ole UAB Konveka ja Teie vaheline kokkulepe Teie andmete töötlemise kohta. See UAB Konveka Privaatsuspoliitika teavitab Teid aluspõhimõttetest, mille järgi Teie isikuandmeid töödeldakse ja kuidas andmesubjekti õiguseid rakendatakse. Lisateave võib olla lisatud müügi- ja teenuslepingute või muude lepingute ja dokumentide juurde.

Kasutades Ettevõtte teenuseid, ostes tooteid, esitades teavet, saates CV, täites uues kliendi või taotluse vormi ja jätkates veebilehe sirvimist nõustub andmesubjekt, et on Privaatsuspoliitikat lugenud ja saab aru ning nõustub selle üldsätetega. Kui Te ei nõustu Privaatsuspoliitikaga täielikult, siis palun ärge kasutage Ettevõtte teenuseid ega sirvige veebilehte www.konveka.com, sotsiaalmeedia profiile facebook.comLinkedIn jne.

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED. Ettevõte töötleb isikuandmeid vastavalt ELi ja Leedu isikuandmete töötlemist reguleerivatele seadustele.

Töödeldavate isikuandmete ulatus oleneb kasutatud või pakutud teenustest, toodetest ja isiku poolt teenuse tellimise ja kasutamise käigus avaldatud andmetest, veebilehe külastamisest ja seal registreerimisest, andmete sisestamisest Ettevõttes töötamise eesmärgil või Ettevõtte valduste külastamisest.

Andmeid töödeldakse ainult vastavalt seaduslikele kriteeriumitele - teenuste osutamise tagamiseks, isiku poolt antud loaga, isikuandmeid töödeldes on Ettevõte seotud vastava seadusandlusega või kui isikuandmete töötlemine on nõutud seaduslikul alusel andmete haldaja või kolmanda osapoole poolt.

Ettevõte püüab tagada, et isikuandmeid töödeldakse täpselt, heas usus ja seaduslikult, ainult eesmärgil, mille jaoks neid koguti ja selgelt ning läbipaistvalt vastavalt põhimõtetele ja nõuetele, mis on isikuandmete seadustes paika pandud.

 

4. ISIKUANDMETE ALLIKAD. Isikuandmeid võidakse koguda:

– otse andmesubjektilt, kes esitab andmed tooteid ostes või tellides, täidab taotluse vormi veebilehel, saadab CV või võtab Ettevõttega mõnel muul moel ühendust;

– kliendi aktiivsusest

– Ettevõtte isikuandmete töötlejatelt või muudest välistest allikatest.

Andmeid võib koguda ka avalikult kättesaadavatest allikatest nagu ettevõtete veebilehed.

Andmeid võidakse koguda, kui isik kasutab teenuseid, näiteks helistab telefoniga, saadab sõnumeid või e-kirju, tellib teenuseid või külastab veebilehti.

Isikult ei nõuta isikuandmete avaldamist, kuid mõndasid teenuseid, nagu toodete müük ja arvete esitamine, ei ole võimalik pakkuda, kui isikuandmeid pole jagatud.

 

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE eesmärgid. Konveka UAB töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel: klienditugi; kliendiandmete uuendamine; toodete müük; toodete transport ja kohale toimetamine ostjale; arvete esitamine; lepingute täitmine ja haldamine; võlgade sissenõudmine; järelpärimiste haldamine; töötajate värbamine; otseturundus; lojaalsusprogrammide ja kampaaniate organiseerimine; veebilehe liikluse statistika; isiku ja vara kaitse; isikute tuvastamine; veebilehe külastuste statistika ja analüüs; õiguslike nõuete esitamine, täitmine ja kaitse.

Andmesubjektide grupid – ostjad; äripartnerid; töötajad; isikud, kes sisenevad videovalve vaatevälja; kandidaadid; tööotsijad.

Töödeldakse järgnevaid, aga mitte ainult, isikuandmete peakategooriaid: – täisnimi, ametinimetus, ametikoha nimetus, isikukood, mobiilinumber, CV, faksinumber, meiliaadress, Ettevõtte külastamine ja muu vajalik toodete ning teenuste müügiks vajalik info, suhete säilitamine, lepingute haldus ja arvete esitamine, IP aadress, veebilehe sirvimise ajalugu ja kuupäev.

Videosalvestusi töödeldakse vara ja isikute kaitsmise eesmärgil.

Andmete vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad: riiklikud institutsioonid ja asutused, õiguskaitseorganid; audiitorid; juriidilised ja finantsnõustajad; kolmandate osapoolte registrihaldus tarkvara; võlgade sissenõudjad; füüsilisi turvateenuseid pakkuvad ettevõtted.

 

6. VIDEOVALVE ETTEVÕTTE VARA JA ISIKUTE KAITSEKS. Videovalvet kasutatakse Ettevõte kauplemis- ja tootmispindadel ning kindlaks määratud territooriumil aadressil Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

Videovalvet teostatakse Ettevõtte vara ja isikute kaitsmiseks. Kogutavad andmed: videosalvestised.

Videovalve on Ettevõtte poolt korraldatud viisil, kus jälgitav ala (territoorium, osa territooriumist) ei ületa vajalikku jälgimisala. Videovalvet ei teostata territooriumil isiklikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, näiteks tualetid, duširuumid, riietusruumid jne.

Kui videosalvestiste hoiustamise tähtaeg on saabunud, siis toimub andmete üle lindistamine, mille käigus vanad andmed kustutatakse.

Videosalvestusi tohib kasutada kriminaalkuriteo kahtlustuste ja haldusõiguse rikkumiste tõestamiseks või Ettevõtte töötajate, teenusepakkujate, kolmandate osapoolte, Ettevõtte vara rikkumise tõestamiseks. Andmed võib edastada ainult isikutele, kellel on õigus selliste andmete vastuvõtmiseks.

Videosalvestusi võib vaadata ja vajadusel edastada õiguskaitseorganitele nende kirjaliku taotluse alusel. Kui videosalvestusi ei vaata läbi õiguskaitseorganid, siis peab videosalvestuste läbivaatus toimuma ettevõtte suletud territooriumil. Sellisel läbivaatusel tohivad osaleda andmesubjekt, vastutav töötaja ja õiguskaitseorganid.

Kui on alust arvata, et toimunud kuritegu või seaduserikkumine on jäädvustatud videole,  siis vajalikud videoandmed edastatakse turvalisele andmekandjale ja säilitatakse nii kaua, kui on vajalik.

Andmesubjektil on õigus vaadata läbi videomaterjal, mis on seotud tema andmete töötlemisega ja mille säilitamise tähtaeg ei ole möödunud. Andmesubjekti nõudmisel tuleb esitada videomaterjalid, mille on meediasse esitanud andmesubjekt või Ettevõte ise.

Andmesubjekti taotluse saamisel video esitamiseks ja leides videost kolmandaid osapooli peale andmesubjekti tuleb kolmandad osapooled ja nende tuvastamist võimaldav informatsioon hägustada viisil, et kolmandaid osapooli poleks võimalik ära tunda.

Videovalve salvestusi tohib reprodutseerida ainult Ettevõtte loal.

 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ETTEVÕTTES TÖÖTAMISE EESMÄRGIL. Potentsiaalsed Ettevõtte töötajad (kandidaadid, tööotsijad) esitavad Ettevõttele järgnevad isikuandmed: CV, täisnimi, kontaktandmed. Potentsiaalseid töötajaid teavitatakse nende isikuandmete töötlemisest ja andmete säilitamisest esimesel suulisel kokkupuutel või e-kirja teel (kui potentsiaalne töötaja kontakteerus Ettevõttega läbi e-kirja) Lisaks on potentsiaalsetele töötajatele tagatud ligipääs nende isikuandmetele selle Privaatsuspoliitikas välja toodud tingimustel.

Andmesubjekti isikuandmeid, mis esitati ametikohale kandideerimisel, kasutatakse Ettevõtte poolt, et kindlaks määrata kandidaadi sobivus antud ametikohale ja töölepingu sõlmimiseks potentsiaalse töötajaga.

Kui andmesubjekt kandideerib kindlale ametikohale aga tööpakkumist talle ei esitata või andmesubjekt pole teavitanud kandideerimisest kindlale ametikohale, säilitab Ettevõte, peale andmesubjektilt loa saamist, isikuandmeid tulevikus töötajate leidmiseks perioodil kuni üks aasta. Selle andmete säilitamise perioodi jooksul võib Ettevõte kaaluda andmesubjekti palkamist ja teha talle tööpakkumise Ettevõttesse tööle asumiseks.

Kui andmesubjekt ei nõustu andmete säilitamise ja töötlemisega Ettevõtte andmebaasis tulevasteks töötajate värbamisteks, siis peale töötaja välja valimist kindlale ametikohale, andmesubjekti andmed hävitatakse.

Nõusoleku tagasivõtmiseks Privaatsuspoliitika selles lõigus isikuandmete töötlemist puudutavatel eesmärkidel võib andmesubjekt igal ajahetkel enda soovi kirjalikult väljendada võttes Ettevõttega ühendust veebilehel www.konveka.com või e-kirja teel sales@konveka.lt.

 

8. ANDMETETÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSEKS. Andmesubjekt saab oma täisnime, meiliaadressi või telefoninumbri esitamisel Ettevõttele, nõustuda või mitte nõustuda oma andmete kasutamiseks otseturundus eesmärkidel. Kui andmesubjekt annab loa oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks, võib Ettevõte kasutada tema andmeid, et teha pakkumisi toodetele ja/või teenustele.

Neid andmeid kasutatakse otseturundus eesmärkidel perioodil kuni 5 aastat alates hetkest, millal neid kasutama hakati või kuni andmesubjekt võtab oma nõusoleku tagasi. Kui andmesubjekt võtab oma nõusoleku tagasi selles peatükis kirjeldatud andmete töötlemiseks, siis säilitatakse vaid andmesubjekti sooviavaldust, nõusoleku tagasivõttu või tühistamist perioodil 10 aastat, et täita ning kaitsta Ettevõtte seaduslike nõudmisi.

Luba andmete kasutamiseks otseturunduse eesmärkidel on võimalik tagasi võtta igal hetkel teavitades e-kirja teel sales@konveka.lt või vajutades pakkumistest loobumise lingil Ettevõtte saadetus uudiskirja jaluses.

 

9. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE KESTUS. Isikuandmeid ei töödelda kauem kui on vajalik või nõutud andmesubjekti ja/või seaduste poolt.

Tavaliselt töödeldakse andmeid 10 aastat lepingu või kliendisuhte lõppemisest. Töötajate andmeid säilitatakse perioodil, mis on määratud arhiiviseaduses.

Videosalvestusi säilitatakse 14 päeva, väljaarvatud juhtudel, mis on Privaatsuspoliitikas välja toodud, kui neid säilitatakse pikemal perioodil.

 

10. TÖÖDELDUD ANDMETE ESITAMINE TEISTELE OSAPOOLTELE. Ettevõte ei edasta töödeldud andmeid kolmandatele osapooltele ilma isiku (andmesubjekti) eelneva loata, väljaarvatud seadustest tulenevatel alustel.

11. ANDMETE KAASTÖÖTLEJAD. Andmete kaastöötlejate vahel sõlmitakse leping, milles määratakse läbipaistvalt osapoolte kohustused vastavalt regulatsioonidele ja määratakse kaastöötlejate ülesanded ning suhte andmesubjektidega. Andmesubjektile tagatakse ligipääs selle lepingu sisulistele sätetele. Andmesubjekti regulatsioonil põhinevad õiguses kohalduvad kõigile kaastöötlejatele.

 

12. ANDMETE TÖÖTLEJAD. Andmeid võivad hallata töötlejad, kes pakuvad Ettevõttele raamatupidamist, veebilehe haldust, andmekeskuse ka/või serveri teenust, IT haldust, välisauditit, turvateenuseid või muid teenuseid.

Andmete töötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult vastavalt Ettevõtte juhistele ning ainult lepingus ettenähtud kohustuste täitmiseks. Ettevõte, kasutades andmete töötlejaid, püüab tagada, et sobivad organisatoorsed ja tehnilised turvameetmed on kasutusel, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsus.

 

13. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED. Kõigil andmesubjektidel on järgnevad õigused:

 • õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • õigus ligipääsuks oma isikuandmetele, mida andmete töötlejad kasutavad ja saada teavet, kui kaua nende andmeid säilitatakse, kuidas on tagatud andmekaitse ning millistest allikatest ja millised andmed on kogutud ning mis eesmärgil neid töödeldakse ja kelle jaoks neid kogutakse;
 • õigus lasta oma isikuandmed parandada, hävitada või kustuda või lõpetada andmete kogumine või säilitamine, kui andmeid töödeldakse vastuolus seaduslike alustega;
 • õigus isikuandmete töötlemisega mitte nõustuda väljaarvatud juhul, kui isikuandmeid töödeldakse andmete töötleja või kolmanda osapoole seaduslikust huvist, kui andmesubjekti huvid ei ole tähtsamad;
 • õigus nõuda isikuandmete hävitamist, kui see ei ole vastuolus isikuandmete töötlemise põhimõtetega;
 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise keelamist; õigus nõuda isikuandmete edastamist ühelt andmete töötlejalt teisele, kui neid töödeldakse nõusoleku või lepingu alusel ja juhul kui andmeid töödeldakse automaatsete vahendite abil ning andmete edastamine on tehniliselt võimalik;
 • õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile.
 • Andmesubjekt, kes on end tuvastanud isikut tõendava dokumendi alusel või muul seaduslikul alusel või kasutanud elektroonilist suhtlust, mis võimaldab isik tuvastada, peab isiklikult posti teel, kulleriga või e-kirjaga saatma kirjaliku taotluse (edaspidi Taotlus) enda õiguste rakendamiseks. Ettevõte peab sellisele taotlusele 30 päeva jooksul vastama. Teil on võimalik oma taotlus esitada järgnevatel viisidel:

Telefoninumber: +37067706303

E-kirjaga:: sales@konveka.lt.

Aadressil: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

 

14. ANDMEKAITSE KINNITUS. Ettevõte peab kohaldama asjakohaseid organisatoorseid ja tehnilisi meetodeid, et tagada isikuandmete kaitsmine juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise või avaldamise eest ning samuti muu ebaseadusliku andmete töötlemise eest. Kõiki isikuandmeid ja muud andmesubjekti poolt esitatud teavet käsitletakse konfidentsiaalsena.

Ligipääs isikuandmetele on piiratud töötajatele, teenusepakkujatele ja autoriseeritud andmete töötlejatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks või teenuste pakkumiseks.

 

15. KÜPSISED. Me kasutame oma Veebilehel küpsiseid, et enda Veebilehe funktsionaalsust võimalikult hästi kohandada ja meie Veebilehe kasutamist lihtsustada.

Mis on küpsis?
Küpsis on väike fail Teie seadmes, mis võimaldab kasutada meie Veebilehe funktsioone. Näiteks lubavad küpsised meil Teie seade tuvastada ja tagada Teie ligipääs Veebilehele. Nad lubavad veebilehel säilitada andmeid nagu:

 • Sisselogimise andmed (sisse loginud seadme IP aadress, sisselogimise aeg, koht, kust sisse logiti);
 • brauseritüüp;
 • demograafilised andmed (vanusegrupp, sugu);
 • andmed selle kohta, kuidas Veebilehte sirvitakse (millised menüüsid külastatakse, millistes toodetest ollakse huvitatud).

Eesmärgid, sihid

Me kasutame küpsiseid:

 • Efektiivse ja turvalise Veebilehe toimimise tagamiseks; me kasutame küpsiseid, et tagada ja toetada turvafunktsioone ja tuvastada pahatahtlik käitumine meie Veebilehel;
 • Toodete, tooteomaduste ja teenuste mõistmiseks, parendamiseks ja uurimiseks seal hulgas juhul kui külastate meie Veebilehte teistelt lehtedelt, rakendustest või seadmetest nagu näiteks tööarvuti või mobiiltelefon;
 • Veebilehe korduvkülastajate ära tundmiseks; küpsised aitavad meil näidata õiget ja Teile kohandatud teavet, et Teie kogemust isikupärastada; küpsised aitavad meil ka vältida uuesti registreerimist ja info sisestamist igakord kui Te Veebilehte külastate;
 • Teie harjumuste analüüsimiseks, et Veebilehe kasutamine oleks mugav, efektiivne ja vastaks Teie vajadustele ja ootustele, näiteks saame nii tagada, et Külastajad leiavad ilma probleemideta just selle, mida nad otsivad;
 • Andmete ja andmevoogude mõõtmiseks, mis meie Veebilehele saadetakse; me kasutame küpsiseid akumuleeritud statistika jaoks Veebilehe külastajate arvu ja nende Veebilehe kasutamise kohta
 • Suunatud reklaamiks; kasutades küpsiseid võime me koguda teavet ja luua erinevaid sihtrühmasid, et brauserile kuvataks vaid asjakohast informatsiooni; me võime kasutada küpsiseid, et näidata Teile asjakohast reklaami nii meie Veebilehel kui ka mujal.

Me võime, seaduslikus ulatuses, seostada omavahel küpsistest saadud teavet mujalt seaduslikest allikatest saadud teabega (näiteks teave teenuste kasutamise kohta, veebikasutaja, meie Lojaalsusprogramm jne).

Veebilehel kasutatud küpsised

Igal korral, kui Te meie Veebilehte külastate luuakse pikaajalised küpsised, mis jäävad Teie brauserisse peale registreerimist ja mida me loeme, kui Te naasete meie Veebilehele või partnerite lehtedele, kes kasutavad meie teenuseid ning neid küpsiseid ei kustutata, kui Te lõpetate meie Veebilehe sirvimise ja luuakse ka lühiajalised küpsised, mis aeguvad või kustutatakse, kui lõpetate meie Veebilehe sirvimise (näiteks nad kestavad ainult praeguse Veebilehe külastuskorra ajal).

Küll peame märkima, et vajalikud küpsised, mis on täpsustatud all pool, on vajalikud meie Veebilehe toimimiseks ja Teie vastuväidete korral, ei saa me tagada Veebilehe funktsionaalset toimimist. Kui Te ei nõustu vajalike küpsiste kasutamisega, palun sulgege see Veebileht ja kustutage küpsised oma brauserist.

Palun järgige alljärgnevaid instruktsioone, et oma brauserist küpsised kustutada:

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

Me loetleme alljärgnevalt peamised kasutatavate küpsiste tüübid Veebilehel vastavalt nende tüübile, kogutavatele andmetele ja andmete säilitamise kestusele.

Ettevõtte poolt kasutatavad küpsised

Tingimata vajalikud küpsised

Need küpsised on vajalikud meie Veebilehe toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis säilitavad teabe, mille Te sirvimise ajal sisestasite ning lubavad sisse logida kaitstud aladele meie Veebilehel.

Funktsionaalsuse küpsised

Need parandavad meie Veebilehe funktsionaalsust ning lihtsustavad Teie kasutajakogemust. Need küpsised jätavad meelde Külastajate valitud seaded (näiteks keeleseaded ja ajatsoon). Nende küpsiste kasutamisega saab Külastaja vältida muudatuste tegemist igal Veebilehe külastuskorral. Need küpsised jätavad meelde ka Teie poolt Veebilehel tehtud muudatused (näiteks kui jätsite kommentaari). Need küpsised ei jälgi teie tegevust teistel veebilehtedel.

Analüütilised küpsised

Need küpsised näitavad meile, kas Külastaja on varem meie Veebilehel käinud. Analüütilised küpsised lubavad meil ära tunda ja kokku lugeda meie Veebilehe kasutajad ning näha, kuidas nad meie Veebilehel liiguvad. Me kasutame küpsiseid ka oma toodete, tooteomaduste ja teenuste mõistmiseks, parendamiseks ja uurimiseks. Näiteks analüütilised küpsised näitavad meile, milliseid Veebilehti külastatakse tihedamini, aitavad mõista Veebilehe mittetoimimist jne.

Turunduse, suunatud reklaami ja reklaami küpsised

Need küpsised salvestavad Teie külastuse meie Veebilehel ja lehed, mida külastasite ning lingid, mille avasite. Me kasutame seda teavet, et Teile kuvatud reklaamis oleksid Teie huvidele asjakohased. Reklaamiküpsised annavad meile teada, kas te olete mõnda kindlat reklaami või reklaamitüüp juba näinud ja kui palju on sellest aega möödunud. Me võime kasutada teise osapoole küpsiseid, et näidata just Teile suunatud reklaami. Neid kasutatakse ka selleks, et igast reklaami näidataks ainult kindel arv kordi ja need aitavad ka mõõta reklaami efektiivsust.

Kogu informatsioon meie salvestatud küpsiste kohta järgneb all:

Küpsise nimetus

Küpsise tüüp

Küpsise eesmärk

Loomise aeg

Aegumise kuupäev

_ga

Statistika küpsised

Google Analytics Statistics Tool küpsist kasutatakse veebilehe liikluse kohta teabe kogumiseks

Peale veebilehe külastamist

1 aasta

_gid

Statistika küpsised

Google küpsist kasutatakse erinevate kasutajate eristamiseks

Peale veebilehe külastamist

24 tundi

_gat

Funktsionaalsuse küpsised

Google analüütika küpsis kontrollib päringute arvu

Peale veebilehe külastamist

10 minutit

cookie-save-select

Funktsionaalsuse küpsised

Säilitab kasutajanõusolekut küpsiste kasutamiseks

Peale veebilehe külastamist

1 aasta

PHPSESSID

Funktsionaalsuse küpsised

Toetab kasutaja sessiooni

Peale veebilehe külastamist

Kuni brauser suletakse

 

Kolmandate osapoolte küpsised

Reklaamiküpsised – mõned reklaamid, mida Te meie Veebilehel näete on teiste ettevõtete poolt. Mõned sellised ettevõtted kasutavad oma küpsiseid, et analüüsida kui palju inimesi on kindlat reklaami näinud või kui paljud on seda näinud rohkem kui üks kord. Ettevõtted, kes selliseid küpsiseid loovad kohaldavad enda poolt loodud tingmusi ning meil puudub mõju selliste kõpsiste loomisele ja säilitamisele. Me soovitame teil tutvuda nende firmade Privaatsuspoliitika ja Küpsiste poliitikaga nende enda veebilehtedel.

Analüütilised küpsised. Analüütilised küpsised aitavad meil jälgida kasutajate arvu ja nende külastamise perioodilisust.
Teised kolmandate osapoolte küpsised – osadel lehtedel meie Veebilehel võivad teised osapooled (näiteks sotsiaalmeediavõrgustikud) kasutada enda anonüümseid küpsiseid, et nende pakutavad rakendused ja programmis vastaksid Teie vajadustele. Tänu selliste küpsiste erilistele omadustele ei ole meie Veebilehel ligipääsu teabele, mis nende küpsiste kaudu edastatakse nagu pole teistel osapooltel ligipääsu andmetele, mida meie küpsised kasutavad.

Kuidas kasutatakse küpsiseid reklaami eesmärgil?

Küpsiseid ja muid reklaamitehnoloogiaid nagu veebimajakad, pikslid ja sildid aitavad meil Teile efektiivsemalt näidata asjakohaseid reklaame. Nad annavad meile ka teavet kokkuvõtlikuks auditeerimiseks, uurimusteks ja reklaamipakkujatele raporteerimiseks ning aitavad mõista ja parandada meie teenuseid ja teada, millist sisu on Teile juba näidatud.

Keeldumine või küpsiste blokeerimine

Paljud veebibrauserid on seadistatud automaatselt küpsiseid kasutama. Külastajad võivad oma soovil küpsiseid või sarnaseid unikaalseid tuvastajaid blokeerida või kustutada kui see nende brauseris või seadmes võimalik on. Juhul kui te keelate või blokeerite küpsised või sarnased tehnoloogiad ei pruugi mõned Veebilehe funktsioonid Teile kättesaadavad olla või ei toimi need korralikult.

Küll peame märkima, et osad küpsised on vajalikud meie Veebilehe toimimiseks ja Teie vastuväidete korral, ei saa me tagada Veebilehe funktsionaalset toimimist.

Te võite nõuda meilt kõigi Teie andmete, mida oleme küpsiste abil kogunud ja töödelnud, kustutamist võttes ühendust meiliaadressil sales@konveka.lt. Selline teave kustutatakse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates ülaltoodu meiliaadressil ühenduse võtmist.

Võite leida lisainformatsiooni küpsiste kustutamise ja muu olulise kohta, mis küpsiseid puudutab veebilehel www.allaboutcookies.org

Üldine

Seda Küpsiste Poliitikat võib Ettevõte uuendada.

Ettevõte teavitab Külastajaid uuendustest avaldades uue versiooni Küpsiste Poliitikast. Sel põhjusel soovitame meie Veebilehte, kus on alati viimane versioon Küpsiste Poliitikast leitav, regulaarselt külastada.

See Küpsiste Poliitika hakkab kehtima selle teatamisest Veebilehel.

 

16. MUUD SÄTTED. Enda andmeid sisestades nõustud, et Konveka UAB võtab Teiega päringut puudutava osas ühendust.

Konveka UAB võib omal soovil Privaatsuspoliitikat muuta ja see hakkab kehtima kuupäeval, millal see Veebeilehel avaldatakse. Viimati uuendatud 2018-05-25.

 

Võta meiega ühendust

Kui Teil on küsimusi seoses selle Privaatsuspoliitikaga, siis võtke meiega Teile sobival moel ühendust:

Aadressil: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas

Telefon: +37067706303

E-kirjaga: sales@konveka.lt